این پرتال مخصوص ورود هنرجویان دوره های حضوری آموزشگاه می باشد